نویسنده :

رأفت اسلامی حاکم است اما اجازه ناامنی نمی‌دهیم